Kvalitets- och miljöledningssystem

Verksamhetsledningssystem

Djurgårdens Bygg & Miljö AB har för sin verksamhet upprättat ett Kvalitetsledningssystem uppfyllande ISO 9001:2000 och ett Miljöledningssystem uppfyllande ISO 14001:2004. Kvalitetslednings- och Miljöledningssystemet har samordnats till ett Verksamhetsledningssystem dokumenterat i denna verksamhetshandbok.

Kvalitetsledningssystemet ska kvalitetssäkra Djurgårdens Bygg & Miljö AB´s tjänster till kund samt ge vägledning för den egna verksamheten. Kvalitetsledningssystemet baseras på ett processorienterat arbetssätt med kundfokus och en verksamhetsutveckling baserad på ständiga förbättringar.

Miljöledningssystemet klargör hur Djurgårdens Bygg & Miljö AB arbetar med att förebygga förorening genom att värna om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov av att skydda miljön.

Kvalitets- och miljöarbetet berör alla i företaget. Alla bidrar tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling.

Kvalitetspolicy

Djurgårdens Bygg & Miljö AB´s verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell byggare och kylinstallatör samt och tillhandahållare av fastighetsservice. Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Alla medarbetare inom företaget ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.

Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget och dess produkter och arbetsformer.

Miljöpolicy

Djurgårdens Bygg & Miljö AB skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

Djurgårdens Bygg & Miljö AB skall genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till att miljön förbättras. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna miljömedvetenhet.

Kundtillfredsställelse

I de fall kunden inte är nöjd med produkten eller tillhörande service uppkommer reklamationer. Det är en tydlig situation där differens finns mellan förväntad och levererad produkt. Sättet att hantera reklamationer kan vara avgörande för att bibehålla ett fortsatt samarbete med kunden.

Nöjd kund eller kundtillfredsställelse är en viktig framgångsfaktor för att kunna utveckla ett långsiktigt samarbete med kunden och för fortsatt utveckling av verksamheten.
Företaget följer därför upp kundtillfredsställelsen genom aktiv uppföljning av inträffade reklamationer. Särskilda uppföljningar genomförs med kunder enligt plan.